Yhdistyksen säännöt

Voimassa olevat säännöt: 13.12.2021 


1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kuntoutusohjaajat ry, Rehabiliteringshandledare rf

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toimialueena on koko Suomi.

2§ Kieli ja riippumattomuus

Yhdistyksen kielenä on suomi ja yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäseninä olevien kuntoutusohjaus, -suunnittelu ja asiantuntijatyötä tekevien yhdyssiteenä sekä toimia kuntoutusohjauksen ja kuntoutuksen alalla työskentelevien ammattitaidon ja -tiedon kehittäjänä.

4§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi

Yhdistys: - järjestää kokouksia, kursseja ja esitelmä tilaisuuksia, joihin voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös etäyhteydellä - tekee esityksiä ja antaa lausuntoja kuntoutusohjausta koskevista ammatillisista ja koulutuksellisista kysymyksistä - harjoittaa alansa julkaisu- ja tiedotustoimintaa - perustaa ja ylläpitää tarpeellisia rahastoja

5§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kuntoutusohjauksen, - suunnittelun ja kuntoutuksen alalla asiantuntijana työskentelevät henkilöt. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä kuntoutuksen ohjaaja AMK / YAMK opiskelijat. Jäseneksi pyrkivän on kirjallisesti ilmoitettava halukkuudestaan jäseneksi hallitukselle, joka päättää jäsenyydestä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jos jäsen ei maksa jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä vuotena, hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi varsinaista sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, ovat läsnä.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi sihteerin tai hallituksen erikseen nimeämän henkilön kanssa.

8§ Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuvat koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikko ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse kullekin jäsenelle.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä etäyhteyksin. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 7. Päätetään jäsenmaksun suuruus. 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle. 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja. 11. Käsitellään muut kokouksessa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat. Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 14 vrk ennen kokousta.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan enemmistöllä (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.