Toimintakertomus

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys toimii valtakunnallisesti. 

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi kuntoutuksen ohjausta, osallistua aktiivisesti kuntoutusohjaukseen liittyvään valtakunnalliseen keskusteluun ja mahdollistaa jäsenten yhteenkuuluvuutta sekä järjestää koulutusta alan ammattilaisille.

Vuosi 2018 oli yhdistyksen 29. toimintavuosi ja ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Tehy:n ammatillisena jaoksena.

Jäsenistö

Yhdistyksen rekisterissä on noin 260 jäsentä.

Yhdistyksen jäsenistö on kuntoutusohjaustyötä tekeviä, kuntoutuksen oh­jaaja AMK / YAMK -tutkinnon suorittaneita ja sen opiskelijoita sekä muita kuntoutusalan moniammatillista työtä tekeviä ammattilaisia tai opiskelijoita ja myös eläkkeelle siirtyneitä kuntoutuksen ohjaajia. 

Kuntoutusohjaajia työskentelee mm. sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluissa sekä yksityisellä sektorilla, kunnissa, vakuutusyhtiöissä, valtiolla ja järjestöissä. Kuntoutusohjaustyötä tehdään erilaisilla ammattinimikkeillä, kuten kuntoutusohjaaja, kuntoutuksen ohjaaja, ammatillisen kuntoutuksen neuvoja, asiantuntijasairaanhoitaja, yksilövalmentaja, palveluohjaaja, sosiaaliohjaaja, kuntoutussuunnittelija, kuntoutuskoordinaattori. Yhdistyksen jäsenyys ei edellytä Tehyn jäsenyyttä.

Jäsenasioiden hallinnoinnin helpottamiseksi ja tiedottamisen tehostamiseksi yhdistyksellä on käytössä jäsenrekisteri. Vuoden 2018-19 vaihteessa yhdistys on siirtynyt käyttämään aiemman Netti-Jäseri -jäsenrekisterin sijaan Kilta jäsenrekisteriä, joka on toiminnoiltaan monipuolisempi ja uuden tietosuojalainsäädännön mukainen. Jäsenistöltä on pyydetty jäsentietojen päivitystä, jotta uuteen jäsenrekisteriin saadaan siirrettyä ajantasaiset tiedot. Sihteerillä ja puheenjohtajalla on jäsenrekisterin käyttöoikeus. Hallitus on kokouksissaan hyväksynyt uudet jäsenet ja eroamiset.

Koulutuspäivien yhteydessä 20.4.2018 pidettiin vuosikokous, johon osallistui 16 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20€ kaikille jäsenille tulevalle toimintavuodelle 2018 - 2019. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Yhdistyksen hallitus ja luottamushenkilöt

Yhdistyksen hallitukseen valittiin sääntöjen mukaisesti vuodeksi eteenpäin puheenjohtaja, viisi varsinaista- ja kaksi varajäsentä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat tasavertaisesti varsinaiset ja varajäsenet. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Jaana Ylitalo Rovaniemeltä. Varsinaisina jäseninä jatkamaan valittiin Virpi Hurula Ruskolta, Irma Kallatsa Rovaniemeltä, Anne Höglund Kemistä, Leena Lauri Liedosta, Anne Meskus Lumijoelta. Varajäseniksi valittiin Heidi Latvala Seinäjoelta ja Riitta Eskola Helsingistä. Hallituksen jäsenet edustavat työnsä puolesta hyvin erilaisia asiakasryhmiä. Toiminnantarkastajaksi valittiin Tiina Leppinen Lapualta, varatoiminnantarkastajaksi Ritva-Liisa Karhu Lappeenrannasta.

Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen heti vuosikokouksen jälkeen. Kokouksessa valittiin toimihenkilöt tulevalle toimintakaudelle; varapuheenjohtajaksi Virpi Hurula, sihteeriksi ja jäsenrekisterivastaavaksi Irma Kallatsa, opiskelijavastaaviksi Leena Lauri ja Virpi Hurula, kuntoutusohjausnimikkeistöstä vastaa puheenjohtaja Jaana Ylitalo yhdessä hallituksen kanssa. Rahastonhoitajaksi nimettiin jatkamaan yhdistyksen ulkopuolelta Marja-Leena Pitkäniemi Rovaniemeltä.

Kuntaliiton NIKO-työryhmässä yhdistyksen edustajana on toiminut yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Ylitalo ja hallituksen ulkopuolelta Raakkel Vaaraniemi Oulusta. Työryhmän tavoitteena on luoda yhteiset periaatteet nimikkeistöjen kehittämiselle ja päi­vitykselle sekä edistää niiden käyttöönottoa sekä yhtenäistää rakenteisen kirjaamisen käytänteitä. NIKO työryhmä on kokoontunut Kuntaliiton erityisasiantuntija Tuija Savolaisen johdolla.


Tiedotus ja vaikuttaminen

Ajankohtaisista asioista tiedottaminen on toteutunut sähköpostitse, kotisivujen ja Facebookin välityksellä. Toimintavuoden aikana lähetettiin jäsentiedotteita sähköpostitse, joiden sisältöä suun­niteltiin hallituksen kokouksissa.

Sähköinen jakelu mahdollistaa nopean tiedon välittämisen ja myös muiden tiedotteiden lähettämisen jäsenistölle. Jäsenistölle on tiedotettu mm. opinnäytetöistä, koulutuksista, avoimista toimista. Yhdistyksen koulutuspäivästä on tiedotettu kotisivuilla, jäsentiedotteissa, informoitu yhteistyötahoja ja ilmoitus julkaistu Tehy-lehdessä.

Toimintavuosi oli kuntoutuksen ohjaajien ja yhdistyksen toiminnassa merkittävä. Aiempien vuosien tapaan yhdistys on tehnyt työtä kuntoutusohjauksen tunnettavuuden lisäämiseksi monin eri tavoin. Jäsenistöltä tullutta toivetta ammatilliseen edunvalvontaan on pyritty ratkaisemaan yhteistyössä Tehyn kanssa. Taloushallinnon palvelut toimivat osittain Tehyn toimijoiden kautta. Yhteistyö on tarjonnut vaikuttamismahdollisuuksia kuntoutuksen ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämiseksi.

Yhdistys on ollut mukana kommentoimassa seuraavia Tehyn antamia lausuntoja: Selvityshenkilöiden raportti erityishuoltopiirien asemasta Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveysministeriölle (10/2018) sekä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta (12/2018). Lisäksi yhdistys on ottanut kantaa täydennyskoulutussuosituksiin sekä kommentoinut laistamisen vaikutuksista kuntoutuksen ohjaajille.

Hallitus on vastannut STM:lle valmistelutyöhön liittyen kyselyyn sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölain uudistamisesta. Selvitystyöstä on vastannut ministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö.

Hallitus on kutsunut jäseniä työryhmätyöskentelyyn sähköpostitse ja näin saanut uusia osallistujia kehittämistyöhön: Nimikkeistön päivittämisen työryhmään ja sosiaalisen median kautta tapahtuvaan tiedottamiseen. Viestintätiimi on perustettu, johon on kuulunut hallituksen jäsenten lisäksi kuntoutuksen ohjaaja Kimmo Salo. Tiimissä käyty keskustelua viestinnän sisällöstä, jossa huomioidaan erityisesti STM:n ja eduskunnan ajankohtaisien asioiden tiedottamisesta kuntoutuksesta ja kuntoutusohjauksesta.

Kuuloavaimen kanssa yhteistyö materiaalin luomisessa on jatkunut. Toimitusneuvostossa on työskennellyt kuntoutusohjaaja Sari Mäkivuoti Torniosta. Kommentointikierrokselle on valmistunut - Kuulovammaisen lapsen kuntoutusohjauksesta esite.

Suomen kuntoutusohjaajienyhdistys on tukenut alan opiskelijoita. Yhdistys on välittänyt tutkimuspyyntöjä, tietoa valmistuneista lopputöistä ja kehittämistehtävistä jäsenistölle.

Ammattikorkeakoulu Metropolian kanssa on pidetty yhteistyöpalaveri 24.5.2018 Helsingissä kuntoutusalan opintojen kehittämisestä, johon osallistuivat Jaana Ylitalo, Virpi Hurula ja Irma Kallatsa.

Yhteistyötä SAMK ja JAMK kanssa jatkettu: SAMK:sta kuntoutuksen ohjaaja opiskelija Salla Mikkola on valmistellut opinnäytetyötä, jonka otsikkona - Kuntoutuksenohjaajien työtä ohjaavat arvot ja eettiset toimintaperiaatteet. Opinnäytetyöhön liittyvä kysely on välitetty jäsenistölle. Virpi Hurula on toiminut yhteyshenkilönä. Lisäksi oppilaitosten opettajien kanssa on käyty vuoropuhelua kirjaamisen ja nimikkeistön käyttöön liittyvistä opintojen sisällöistä.

Jäsenistölle on jaettu 3/2019 Metropolia ammattikorkeakouluo-piskelijoiden kysely innovaatioprojektista: "Miten innostaa sähköisesti ja visuaalisesti? Ammattilaisten työnjakomalli hyötykäyttöön." Projektissa tavoitteena oli työstää työkirja sosiaalialan ammattilaisille, hyödynnettäväksi esim. palkkaneuvotteluissa. Kyselyyn vastasi 64 ammattilaista (sosiaalityöntekijöitä, geronomeja, kuntoutuksen ohjaajia).

Yhdistys on ottanut kantaa Sote-asiaan liittyen kuntoutusohjauksen näkökulmasta Lapin maakunta- ja soteuudistusta valmistelevan tiimin suunnittelijoiden Outi Kääriäisen (vastuualueena perusterveydenhuolto) ja Heljä Rahikkalan (vastuualueena lääkinnällinen kuntoutus) pyynnöstä.

Kela kehittää sähköisiä palveluitaan kuntoutukseen liittyen. Yhdistys on ottanut kantaa lääkäreille suunnattuun työkaluun kuntoutuskurssihausta ja tuonut esiin kuntoutusohjauksen tarpeellisuutta asiakkaan kuntoutukseen ohjautumisen ja osallistumismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Hallituksen jäsen Virpi Hurula on nimetty Tehyn esityksestä Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan jäseneksi kuntoutusohjaajien edustajana 10/2018 alkaen.