Toimintakertomus

Kuntoutusohjaajat ry toimii valtakunnallisesti. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi kuntoutuksen ohjaaja (AMK) koulutusta ja ammattia, osallistua aktiivisesti kuntoutusohjaukseen liittyvään valtakunnalliseen keskusteluun ja mahdollistaa jäsentensä yhteenkuuluvuutta sekä järjestää koulutusta kuntoutusalan ammattilaisille. 

Toimintavuosi 2021-2022 oli yhdistyksen 32. ja syksyllä 2021 yhdistys on ollut neljä vuotta Tehy ry:n ammatillisena jaostona. Aiemmissa vuosikokouksissa vahvistetut sääntömuutokset ja yhdistyksen nimen muutos on haettu ja vahvistettu patentti- ja rekisterihallinnossa kuluneen toimintavuoden aikana.

TOIMINTAVUOSI 5/2021 - 4/2022

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenistö on kuntoutusohjaustyötä tekeviä, kuntoutuksen ohjaaja AMK ja/tai YAMK -tutkinnon suorittaneita ja sen opiskelijoita. Lisäksi jäseninä on monilla ammattinimikkeillä toimivia kuntoutusalan ammattilaisia. Jäseninä on myös eläkkeelle siirtyneitä kuntoutusohjaajia. 

Kuntoutuksen ohjaajia / kuntoutusohjaajia työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluissa, julkisella ja yksityisellä sektorilla, valtiolla, Kelassa, TE-toimessa, vakuutusyhtiöissä, liitoissa ja järjestöissä sekä erilaisissa hankkeissa ja projekteissa. Kuntoutusohjaustyötä tehdään erilaisilla ammattinimikkeillä kuten kuntoutusohjaaja, kuntoutuksen ohjaaja, kuntoutussuunnittelija, kuntoutuskoordinaattori, palvelu- / sosiaaliohjaaja ja yksilövalmentaja. 

Yhdistyksellä on käytössä Kilta -jäsenrekisteri, joka on uuden tietosuojalainsäädännön mukainen. Puheenjohtajalla on jäsenrekisterin käyttöoikeus. Jatkossa jäsenrekisteriä käyttää lisäksi sihteeri / rahastonhoitaja. 

Hallitus on kokouksissaan hyväksynyt uudet jäsenet ja jäsenyydestä eroamiset. Yhdistyksessä on jäseniä hallituksen kokouksessa 11.4.2022 tarkistetun mukaan 293. Yhdistyksen jäsenyys ei edellytä Tehyn jäsenyyttä.


VUOSIKOKOUS JA JÄSENMAKSUN SUURUUS

Vuosikokous järjestettiin etäyhteyksin 28.4.2021 ja osallistujia oli 15 yhdistyksen jäsentä. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20,00 € kaikille jäsenille. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.


YHDISTYKSEN HALLITUS JA LUOTTAMUSHENKILÖT

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Jaana Ylitalo Rovaniemeltä. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkamaan valittiin Saija Manninen Muhokselta, Anu Korhonen Kirkkonummelta, Päivi Lehtinen Porvoosta, Seija Noppari Noormarkusta ja Tanja Holopainen Nilsiästä. Hallituksen varajäseniksi valittiin uusina jäseninä Henna Oranen Pieksämäeltä ja Mariela Unijoki Oulusta. Hallituksen jäsenet edustavat kuntoutuksen kentällä laajasti eri osa-alueita työtehtäviensä puolesta.

Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen etäyhteyksin 22.6.2021. Kokouksessa valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Anu Korhonen, sihteeriksi Päivi Lehtinen, opiskelijavastaaviksi Tanja Holopainen (JAMK) ja Seija Noppari (SAMK). Kotisivuista ja yhteydenotoista vastaa Saija Manninen.

Rahastonhoitajana nimettiin jatkamaan yhdistyksen ulkopuolelta Marja-Leena Pitkäniemi Rovaniemeltä. Taloushallinnon palvelut toteutuvat ostopalveluna Tehy ry:n kautta. 

Toimintavuoden 5/2021 - 4/2022 aikana hallitus on pitänyt yhteensä 12 kokousta, joista osa on toteutunut hybridimallilla. Kokouksia on ollut vuonna 2021 kuusi (22.6., 14.8., 13.9., 11.10., 5.11., ja 22.11.) ja vuonna 2022 kuusi (10.1., 5.2., 28.2., 14.3.22, 11.4. ja 23.4.). Toimintavuoden päättää vuosikokous 23.4.2022. Hallituksen kokouksiin on osallistunut pääasiassa kaikki hallituksen jäsenet muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.
                          

VAIKUTTAMINEN JA YHTEISTYÖ
Yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Ylitalo ja yhdistyksen jäsen Raakkel Vaaraniemi Oulusta edustavat Kuntaliiton kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjä ja niiden käyttöä koordinoivassa NIKO -työryhmässä. Työryhmän tavoitteena on toimia nimikkeistöjen ylläpidon, kehittämisen ja käytön ohjeistajana. NIKO -työryhmän puheenjohtajana toimii Virpi Aralinna ja koordinaattorina Kuntaliiton erityisasiantuntija Anu Nemlander.

Kuntoutusohjausnimikkeistön päivitystyöryhmää koordinoi yhdistyksen puheenjohtaja ja työryhmään kuuluvat Rovaniemeltä Jaana Ylitalon lisäksi Tuula Storhammar ja Irma Kallatsa, Oulusta Raakkel Vaaraniemi ja Anne Meskus, Jyväskylästä Laila Paananen, Tampereelta Eija Väärälä, Katja Kokko, Jaana Leivo ja Kirsi Mattila, Turusta Pirjo Lähteenmäki ja Heli Rajalin. Kuntoutusohjausnimikkeistön päivitystä on tehty etäyhteyksin ja kommentteja ovat antaneet Kuntaliitto ja THL. Julkaisuversion johdanto ja liitteet ovat työn alla ja tavoitteena on tulevan toimintavuoden 2022 - 2023 aikana saada Kuntaliiton ja THL:n hyväksyntä julkaisuun.


Kelan asiakas- ja kumppaanuusfoorumin jäsenenä on toiminut Jaana Ylitalo vuoden 2021 loppuun asti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan jäsenenä on toiminut Virpi Hurula Tehy ry:n esityksestä.

Opetushallituksen nimeämässä kuntoutuksen ja osallisuuden vahvistamisen työelämätoimikunnassa jäsenenä on toiminut Päivi Lehtinen Tehy ry:n esityksestä.
Aiempien vuosien tapaan yhdistys on tehnyt työtä kuntoutusohjauksen tunnettavuuden lisäämiseksi monin eri tavoin. Jäsenistöltä tullutta toivetta ammatilliseen edunvalvontaan on pyritty edistämään yhteistyössä Tehy ry:n kanssa. Yhteistyö Tehyn kuntoutusalan verkoston kanssa on tarjonnut vaikuttamismahdollisuuksia kuntoutusalan ja koulutuksen sekä lainsäädännön kehittämiseksi. Yhdistys on ollut mukana kommentoimassa ja lausumassa useissa ajankohtaisissa asioissa.

Toimintakauden aikana on Tehy ry:n kanssa annettu seuraavia lausuntoja

 • vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta 3/2022
 • sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi 3/2022
 • henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevat säädös- ja muut ehdotukset 2/2022
 • valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta 2/2022
 • lääkinnällisestä laitteesta tehtävää ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitusta koskevaan määräykseen ja vaaratilanteessa olleen lääkinnällisen laitteen käsittelyä koskevaan ohjeeseen 2/2022
 • laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 2/2022
 • laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta 2/2022
 • laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta 2/2022
 • ammatillisen kuntoutuksen rahoitusta koskevan asetuksen muuttamista 8/2021
 • monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä 8/2021
 • STM:n asetusluonnoksesta terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaturekisteristä, johon kuuluvat aivohalvaus-, diabetes-, HIV-, munuais-, psykoosi-, selkä-, suun ja hampaiden sairauksien, sydän-, tehohoito- ja tulehduksellisten reumasairauksien rekisterit 6/2021
 • Laurea ammattikorkeakouluun on esitetty aloitettavaksi uutena koulutusvastuuna sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Yhdistys on laatinut oman kannanoton, jossa todetaan aloituspaikkamäärän 40 olevan hyvä, kuntoutusohjaajien tarve on suuri valtakunnallisesti, pidetään hyvänä ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä ja verkostoitumista, saavutettavuudessa huomioitava etäopiskelujen mahdollisuus. Lausunto 11/2021.
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelijat ovat pyytäneet kommentteja tulevan hyvinvointialueen kuntoutuksen järjestämisestä ja johtamisjärjestelmästä, johon on annettu yhdistykseltä lausunto JHL:n edustajille 3/2022.
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) koulutuksesta ja ammatista laadittu tiedote, jota on jaettu kattavasti tulevien hyvinvointialueiden suunnittelijoille ja sairaanhoitopiireihin sekä omien kontaktien kautta sosiaali- ja terveysalan toimijoille ja rekrytoijille niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, yhteistyökumppaneille ja ammattiliittoihin sekä ammattikorkeakouluihin ja yhdistyksen jäsenille eteenpäin välitettäväksi.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ
Kuntoutusohjaajat ry on jatkanut yhteistyötä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa.v Yhdistys on välittänyt tutkimuspyyntöjä, tietoa valmistuneista lopputöistä ja kehittämistehtävistä jäsenistölle. 

Yhteistyötä oppilaitosten (SAMK ja JAMK) kanssa on jatkettu. SAMK:ssa on toteutunut tapaaminen etäyhteydellä 7.2.22 osana ammattiin ja koulutukseen orientoitumisen opintoja. JAMK:in tapaamiset eivät ole toteutuneet vallitsevan koronapandemian takia.


 MUU TOIMINTA

Yhdistyksen logon sekä esite- ja julistemateriaalin sisältöön liittyvää työskentelyä on jatkettu yhteistyössä Sanakuvan graafisen suunnittelijan Heli Soikkelin kanssa. Kuluneen toimintavuoden aikana on muokattu tekstisisältöjä. Materiaalit ovat yhdistyksen verkkosivuilla tulostettavissa ja hyödynnettävissä.


Lue toimintakauden koulutuspäivistä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠