Toimintakertomus

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys toimii valtakunnallisesti. 

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi kuntoutuksen ohjausta, osallistua aktiivisesti kuntoutusohjaukseen liittyvään valtakunnalliseen keskusteluun ja mahdollistaa jäsenten yhteenkuuluvuutta sekä järjestää koulutusta alan ammattilaisille.

Vuosi 2018 oli yhdistyksen 29. toimintavuosi ja ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Tehy:n ammatillisena jaoksena.


TOIMINTAKERTOMUS 2019 – 2020

Toimintavuosi 12.4.2019- 30.4.2020

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys toimii valtakunnallisesti. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi kuntoutuksen ohjausta, osallistua aktiivisesti kuntoutusohjaukseen liit-tyvään valtakunnalliseen keskusteluun ja mahdollistaa jäsenten yhteenkuuluvuutta sekä järjestää koulutusta alan ammattilaisille. Vuosi 2019 oli yhdistyksen 30. toimintavuosi ja toinen toimintavuosi Tehy:n ammatillisena jaoksena.


Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenistö on kuntoutusohjaustyötä tekeviä, kuntoutuksen ohjaaja AMK / YAMK -tutkinnon suorittaneita ja sen opiskelijoita sekä muita kuntoutusalan moniammatil-lista työtä tekeviä ammattilaisia tai opiskelijoita ja myös eläkkeelle siirtyneitä kuntoutuksen ohjaajia. Kuntoutusohjaajia työskentelee mm. sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluissa ja yksityisellä sektorilla, kunnissa, vakuutusyhtiöissä, valtiolla ja järjestöissä. Kuntoutusoh-jaustyötä tehdään erilaisilla ammattinimikkeillä kuten kuntoutusohjaaja, kuntoutuksen oh-jaaja, ammatillisen kuntoutuksen neuvoja, asiantuntijasairaanhoitaja, yksilövalmentaja, palveluohjaaja, sosiaaliohjaaja, kuntoutussuunnittelija, kuntoutuskoordinaattori. Yhdistyk-sen jäsenyys ei edellytä Tehyn jäsenyyttä.

Yhdistyksen jäsenrekisteri on päivitetty 21.4.2020, jolloin yhdistyksessä oli 265 jäsentä. Yhdistykseen on liittynyt koulukäyntien jälkeen uusina jäseninä myös opiskelijoita, jotka ovat muutoinkin osoittaneet erityistä kiinnostusta yhdistyksen toimintaan. Huomattavaa myös, että jäsenistöstä on jäänyt eläkkeelle jäseniä.

Yhdistys käyttää Kilta -jäsenrekisteriä, joka on uuden tietosuojalainsäädännön mukainen. Jäsenistöltä on pyydetty jäsentietojen päivitystä, jotta uuteen jäsenrekisteriin saadaan siir-rettyä ajantasaiset tiedot. Sihteerillä ja puheenjohtajalla on jäsenrekisterin käyttöoikeus. Hallitus on kokouksissaan hyväksynyt uudet jäsenet ja jäsenyydestä eroamiset.

Vuosikokous ja jäsenmaksun suuruus

Koulutuspäivien yhteydessä 11.4.2019 pidettiin vuosikokous, johon osallistui 8 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja yhdistyksen sääntömuutokset hallituksen esityksen mukaisesti:

3§ Tarkoitus ja toiminnan laatu: Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäseninään olevien kuntoutusohjaus, -suunnittelu ja asiantuntijatyötä tekevien yhdyssiteenä sekä toimia kun-toutusohjauksen ja kuntoutuksen alalla työskentelevien ammattitaidon ja -tiedon kehittäjä-nä.

5§ Jäsenet: Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kuntoutusohjauksen, -suunnittelun ja kuntoutuksen alalla asiantuntijana työskentelevät henkilöt. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä kuntoutuksen ohjaaja AMK / YAMK opiskelijat.

8§ Tilit ja tilintarkastus: Yhdistyksen tilikautena ovat kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoi-neen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toi-mikausi on vuosikokouksen välinen aika.

11§ Vuosikokous: Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Muutokset kohtiin;

4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 € kaikille jäsenille tulevalle toimintavuodelle 2019 - 2020. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Yhdistyksen hallitus ja luottamushenkilöt

Yhdistyksen hallitukseen valittiin sääntöjen mukaisesti vuodeksi eteenpäin puheenjohtaja, viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat tasavertaisesti varsinaiset ja varajäsenet. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Jaana Ylitalo Rovaniemeltä. Varsinaisina jäseninä jatkamaan valittiin Riitta Eskola Helsingistä, Virpi Hu-rula Ruskolta, Irma Kallatsa Rovaniemeltä, Heidi Latvala Helsingistä ja Anne Meskus Lu-mijoelta. Varajäseniksi valittiin Anne Höglund Kemistä, Leena Lauri Liedosta. Hallituksen jäsenet edustavat työnsä puolesta hyvin erilaisia asiakasryhmiä. Toiminnantarkastajaksi valittiin Tiina Leppinen Lapualta, varatoiminnantarkastajaksi Niina Turunen Imatralta.

Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen Vantaalla 12.4.2019,johon osallistui 4 henkilöä. Kokouksessa valittiin toimihenkilöt tulevalle toimintakaudelle; varapuheenjohtajaksi Virpi Hurula, sihteeriksi ja jäsenrekisterivastaavaksi Irma Kallatsa, opiskelijavastaaviksi Virpi Hurula ja Heidi Latvala, kuntoutusohjausnimikkeistöstä vastaa puheenjohtaja Jaana Ylitalo yhdessä hallituksen kanssa. Rahastonhoitajaksi nimettiin jatkamaan yhdistyksen ulkopuo-lelta Marja-Leena Pitkäniemi Rovaniemeltä. Taloushallinnon palvelut toteutuvat ostopalve-luna Tehyn toimijoiden kautta.

Hallitus kokoontui varsinaiseen kokoukseen seitsemän kertaa ja 10 puhelinkokoukseen (17.6., 19.6., 31.7., 25.9., 30.10.2019, 10.2., 14.3., 21.3., 8.4., 21.4.2020). Hallitus piti li-säksi yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse. Hallituksen kokouksiin osallistui kerrallaan nel-jästä kahdeksaan jäsentä. Toimintavuoden muut kokoukset järjestettiin 24.8.2019 (6 osal-listujaa) ja 5.10.2019 (3+1 henkilö etänä) Helsinki, 9.11.2019 Tampere (5), 30.11.2019 Helsinki (6), 24.–25.1.2020 (4), Helsinki, 29.2.2020 (4+2 henkilöä etänä).

Kuntaliiton NIKO-työryhmässä yhdistyksen edustajana on toiminut yhdistyksen puheenjoh-taja Jaana Ylitalo ja hallituksen ulkopuolelta Raakkel Vaaraniemi Oulusta. Työryhmän ta-voitteena on luoda yhteiset periaatteet nimikkeistöjen kehittämiselle ja päivitykselle sekä edistää niiden käyttöönottoa sekä yhtenäistää rakenteisen kirjaamisen käytänteitä. NIKO työryhmä on kokoontunut Helsingissä Kuntaliiton erityisasiantuntijan Tuija Savolaisen ja syksystä 2019 alkaen Virpi Aralinnan johdolla: 6.6., 28.8., 9.12.2019 ja 9.3.2020.

Nimikkeistön päivittämisen ja kirjaamisen kehittämisen työryhmä on kokoontunut Skypen välityksellä 3 kertaa (23.8. ja 29.11.2019 ja 27.3.2020) ja 31.1.2020 työkokous Tampe-reella: Työryhmään kuuluvat Jaana Ylitalo, Irma Kallatsa, Tuula Storhammar Rovaniemel-tä, Raakkel Vaaraniemi ja Anne Meskus Oulusta, Eija Väärälä, Katja Kokko, Kirsi Marja Mattila, Jaana Leivo Tampereelta, Laila Paananen Jyväskylästä, Jarna Bäckman Helsin-gistä. 11/2019 liittyi mukaan Pirjo Lähteenmäki ja Heli Rajalin Turusta. Työryhmän ko-koonpanoa voidaan muokata ja osallistujia lisätä tarvittaessa. Nimikkeistötyöryhmää ohjaa va. puheenjohtaja Virpi Aralinna, kommentoi erityisasiantuntija Anu Nemlander Kuntaliitto ry:stä, THL:sta Tarja Räty.

THL:n Kuntoutuksen tietopohja- hankkeen (KUTI) työpaja työskentelyyn on osallistunut yhdistyksen hallituksesta Jaana Ylitalo 7.6., 3.9., ja 13.11.2019. Hankkeessa valmisteltiin suositus yli 15-vuotiaiden toimintakyvyn itsearviointiin. Hallitus on hyväksynyt THL:n laa-timan julkaisun 21.1.2020 kommentteineen ja vastannut palautekyselyyn.

Tiedotus ja vaikuttaminen

Ajankohtaisista asioista tiedottaminen on toteutunut sähköpostitse, kotisivujen ja Facebookin välityksellä. Toimintavuoden aikana lähetettiin jäsentiedotteita sähköpostitse, joiden sisältöä suunniteltiin hallituksen kokouksissa.

Sähköinen jakelu mahdollistaa nopean tiedon välittämisen ja myös muiden tiedotteiden lähettämisen jäsenistölle. Jäsenistölle on tiedotettu mm. opinnäytetöistä, koulutuksista, avoimista toimista. Yhdistyksen koulutuspäivästä on tiedotettu kotisivuilla, jäsentiedotteis-sa, informoitu yhteistyötahoja ja ilmoitus julkaistu Tehy-lehdessä. Kuntoutuksen ohjaaja-opiskelijoiden julkaisemaa Kuntoutuksen ohjaaja -digilehteä (2 numeroa) on jaettu jäsen-tiedotteen liitteenä.

Toimintavuosi oli kuntoutuksen ohjaajien ja yhdistyksen toiminnassa merkittävä. Aiempien vuosien tapaan yhdistys on tehnyt työtä kuntoutusohjauksen tunnettavuuden lisäämiseksi monin eri tavoin. Jäsenistöltä tullutta toivetta ammatilliseen edunvalvontaan on pyritty rat-kaisemaan yhteistyössä Tehyn kanssa. Yhteistyö Tehyn kuntoutusalan verkoston kanssa on tarjonnut vaikuttamismahdollisuuksia mm. kuntoutuksen ja siihen liittyvän lainsäädän-nön kehittämiseksi.

Yhdistys ollut esillä Apuvälinemessuilla 7.-9.11.2019 Tehyn standilla, jossa yhdistyksen materiaalia ollut jaossa. Yhdistys on osallistunut ensimmäistä kertaa Tehyn kuntoutus-alanpäiville 15.–16.11.2019 Helsingissä yhdistyksen esittelystandilla ja osallistumalla aktii-visesti keskusteluun päivien aikana. Samoin yhdistys on ollut ensiesittelyssä Tehyn jaostopäivässä 24.1.2020 Pasilassa. Tavoitteena on ollut tiedon lisääminen kuntoutusohjauk-sesta ja päivien jälkeen on tullut yhteydenottoja kuntoutusalan verkostoista. Yhdistys on ollut mukana kommentoimassa Tehyn antamaa lausuntoa THL:n Toimia-verkostolle: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä 1/2020. Samoin ottanut kantaa ja kommentoinut 3/2020 Tehyn lausuntoluonnokseen luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista an-netun lain muuttamisesta.

Hallitus on kutsunut jäseniä työryhmätyöskentelyyn sähköpostitse ja näin saanut uusia osallistujia kehittämistyöhön.

Suomen kuntoutusohjaajienyhdistys on tukenut alan opiskelijoita. Yhdistys on välittänyt tutkimuspyyntöjä, tietoa valmistuneista lopputöistä ja kehittämistehtävistä jäsenistölle. SAMK:sta kuntoutuksen ohjaaja opiskelija Salla Mikkola on valmistanut opinnäytetyön, jonka otsikkona on – Kuntoutusohjaajien työtä ohjaavat arvot ja eettiset toimintaperiaatteet. Opinnäytetyö tehtiin jäsenistölle tehdyn kyselyn perusteella.

Kotisivujen uusiminen on käynnistynyt yhteistyössä kuntoutuksen ohjaaja AMK opiskelija Saija Mannisen toimesta.

Kuntoutusohjaajaopiskelijat Sanna Rautio ja Miia Paldanius ovat valmistelemassa opinnäytetyötä aiheesta: Kuntoutuksen ohjaajan ammattiryhmän tunnettavuuden lisääminen. Tavoitteena valmistaa video kuntoutuksen ohjaajan työstä ja julkaista se yhdistyksen koti-sivuilla keväällä 2021.

Yhteistyötä SAMK ja JAMK kanssa jatkettu: 11.9.2019 on käyty esittelemässä JAMK:ssa ja 9.10.2019 SAMK:ssa yhdistyksen toimintaa ja kuntoutusohjaustyötä käytännön näkökulmista ja käyty keskustelua kirjaamisesta yhteistyössä Tehyn Kuntoutusalan verkoston kanssa. JAMK ja SAMK on järjestänyt 22.4.2020 kuntoutuksen ohjaus tapaamisen ja opiskelijoiden yhteistyöpäivän, jossa yhdistyksen puheenjohtaja on ollut kertomassa yhdistyksen toiminnasta ja kuntoutusohjaajien käytännön työstä.

Kela on kutsunut Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksestä edustajan Kelan kuntoutusfoo-rumiin, johon hallitus nimesi varsinaiseksi jäseneksi Jaana Ylitalon ja varajäseneksi Anne Höglundin.

Hallituksen jäsen Virpi Hurula jatkaa Tehyn esityksestä Sosiaali- ja terveydenhuollon am-mattihenkilöiden valvontalautakunnan jäseneksi kuntoutusohjaajien edustajana.

Hallitus on vastannut syksyllä 2019 THL:n – esiselvitys kyselyyn Kuntoutus- ja erityistyön-tekijöiden kirjaamisen tietosisältömäärittelystä. Kysely oli osa esiselvitystä kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden rakenteisen kirjaamisen nykytilasta ja tarpeista sekä riippuvuuksista muihin meneillään oleviin kuntoutukseen liittyviin kehittämistöihin sekä yhteensopivuus Kanta- tietosisältöihin.

Alkuvuodesta 2020 on käynnistetty yhdistyksen logoon ja juliste esite- sekä julistemateri-aalin sisältöön ja ulkoasuun liittyvä uudistaminen yhteistyössä Sanakuvan graafinen suunnittelija Heli Soikkelin kanssa.

Hallitus päätti, että vuoden 2020 kevään koulutuspäivien sijaan järjestettävän 30 v. juhlavuonna alueellisia jäseniltoja, jotta tavoitamme jäsenistöä kattavammin.

 Yhdistyksen 30 v. juhlavuoden alueelliset jäsenillat suunniteltiin alkavan Oulusta 20.3.2020 alkaen, Jyväsky-lässä 24.4.2020 ja Tampereella perjantaina 15.5.2020. Ohjelmaan oli suunniteltu asiantuntijaluento aivoterveyden ylläpitämisestä, työssä jaksamisesta, Tehyn kuntoutusalan verkoston puheenvuoro ja hallituksen puheenvuoro, jonka yhteydessä juhlistetaan kuohuvalla 30-vuotista taivalta. Jäsenillan ohjelmaan oli suunniteltu kuuluvan myös ruokailu ja seurustelua, illanviettoa ja verkostoitumista. Mutta kaikki tapahtumat on jouduttu perumaan ko-ronapandemian vuoksi. Tapahtumat on suunniteltu toteutettavan myöhemmässä ajankoh-dassa yhteiskunnallisen kokonaistilanteen selkiinnyttyä.

Koulutus - ja neuvottelupäivät

Teemana Keskiössä – Kuntoutujan ääni. Koulutuspäivät pidettiin Vantaalla 11.–12.4.2019.

Koulutuspäivillä oli esillä monipuolisesti kuntoutuksen kentän laajuus ja monimuotoisuus näkyi päivien sisällössä. Näytteilleasettajina oli suuri joukko asiantuntijoita kuntoutuksen erialoilta ja yhteistyötahoja, jotka myös osallistuivat koulutuspäivien luennoille. Koulutuspäiville osallistui 35 henkilöä.


Koulutuspäivien aiheina:

- Ajankohtaisia asioita kuntoutusalalta esitti Tehyn kuntoutuksen asiantuntija Outi Töytäri.

- Erityisasiantuntija Anne Kanto-Ronkanen STM:stä toi Kuntoutusterveiset – Ajankohtais-ta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

-Suunnittelija, KM, fysioterapeutti Eija Haapala ja suunnittelija, terveydenhoitaja, YAMK

Milla Kaitola Kelasta luennoivat aiheesta: Kuntoutuksen uudistukset ja nuorten kuntoutus-palvelut

- Tutkimusjohtaja, FT, dosentti Sinikka Hiekkala Invalidiliitto -konsernista luennoi aiheesta: Etäkuntoutus ja kuntoutujien kokemukset

- Suunnittelija Jenni Kuusela Invalidiliitto -konsernin Harvinaiset –yksiköstä kertoi - Näkö-kulmia harvinaisuuteen

-Verkostokoordinaattori, toimintaterapeutti Tanja Tauria MALIKE / Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:stä luennoi: Osallistumisen kautta osallisuuteen

-Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliiton yhteiskuntayksikkö Riitta Saksanen puhui aiheesta: Mitä tapahtumassa sote -kentällä vammaisten ihmisten näkökulmasta?

-Kuntoutuspsykologi Marianne Lindström Verveltä luennoi: Ammatillisen kuntoutuksen muutoksen tuulet

- Projektipäällikkö Miina Weckroth Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:stä kertoi -Minua kuullaan -hankeesta

- Kuntoutuksen ohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä Tarja Kankaanpää luennoi aiheesta: Toimintakyvyn arviointi ICF mukaisesti, mittarit ja arviointi sekä kirjaaminen

Koulutus päättyi antoisaan paneelikeskusteluun – Kuntoutujan ääni, johon osallistui asian-tuntijoita luennoitsijoista ja näytteilleasettajista.

Kooste koulutuspäivistä löytyy yhdistyksen kotisivulta.


Muu toiminta

Yhdistyksellä on myynnissä logolla varustettuja hopeisia ja peruspinssejä, hopeisia koruja ja kuntoutuksen kukkia. Kuntoutusohjausjuliste ja -esite ovat tulostettavissa yhdistyksen verkkosivulta. Juliste- ja esitemateriaalia on päivitetty.