Toimintasuunnitelma 

Toimintavuodelle 2024-2025

Kuntoutusohjaajat ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on toimia jäseninä olevien kuntoutusohjaus, -suunnittelu ja asiantuntijatyötä tekevien yhdyssiteenä sekä toimia kuntoutusohjauksen ja kuntoutuksen alalla työskentelevien ammattitaidon ja -tiedon kehittäjänä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, kursseja ja esitelmätilaisuuksia. Yhdistys tekee esityksiä ja antaa lausuntoja kuntoutusohjausta koskevista ammatillisista ja koulutuksellisista kysymyksistä sekä harjoittaa alansa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toiminnan ydintavoitteena on tehdä kuntoutuksen ohjausta ja -suunnittelua tunnetuksi ja edistää kuntoutusohjauksen ammattilaisten asemaa edunvalvonnan kautta. Yhdistyksen hallitus osallistuu yhteistyössä jäsenien sekä muiden toimijoiden kanssa kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun sekä kuntoutusalan kehittämiseen. 

Tavoitteet toimintavuodelle 2024–2025

Yhdistyksen 34. toimintakaudella toiminnan painopisteenä on 

- Kannustaa jäseniä osallistumaan aktiivisesti yhdistyksen toimintaan.
- Vahvistaa kuntoutusohjaajien ja kuntoutuksen ohjaajien (AMK) yhteenkuuluvuutta.
- Vaikuttaminen STM:ssä käynnistyneeseen ammatinharjoittamislakien muutosten suunnitteluun yhteistyössä Tehy ry:n kanssa.
- Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) työelämään pääsyn edistäminen käytännön työharjoitteluihin ja koulutuksesta valmistuneiden työllistymismahdollisuuksien edistäminen.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠- Yhdistyksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen pidemmällä aikavälillä. Järjestetään erillinen yhdistyksen toiminnan kehittämiskokous.

Vaikuttaminen ja yhteistyö

Tiedotetaan kuntoutusohjauksen ja -suunnittelutyön sisällöstä ja ajankohtaisista asioista valtakunnallisesti kuntoutusalan verkostoissa kuntoutusohjaustyön näkyvyyden lisäämiseksi. Vahvistetaan kuntoutuksen ohjauksen näkyvyyttä sosiaalisen median avulla.

Tehdään valtakunnallista yhteistyötä muiden kuntoutusalan toimijoiden kanssa Kuntoutusverkosto KUVE:ssa sekä KUVE:n toiminnan suunnitteluryhmässä.

Osallistutaan kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjä ja niiden käyttöä koordinoivan NIKO -työryhmän toimintaan. Osallistutaan rakenteisen kirjaamisen ja kuntoutusohjausnimikkeistön käytön kehittämiseen. 

Tehdään vaikuttamistyötä antamalla kommentteja ja lausuntoja lakimuutoksiin ja -uudistuksiin sekä osallistumalla kuntoutuksen koulutuksen ja työelämän kehittämisverkostojen toimintaan, vaikuttamalla järjestöissä ja liitoissa sekä omissa työyhteisöissään.

Tiedotetaan aktiivisesti sosiaali- ja terveysalan toimijoille kuntoutusohjaajien työtehtävistä sekä kuntoutuksen ohjaajan (AMK) koulutuksesta sekä ammatista. Tiedotetaan kuntoutusohjauksen ja suunnittelutyön sisällöstä hyvinvointialueiden suunnittelijoille, päättäjille ja rekrytoijille, jotta kuntoutuksen ohjaaja (AMK) koulutus ja ammatti on tiedossa ja osaamisalueet tunnetaan. 

Tehdään yhteistyötä kuntoutuksen ohjauksen (AMK) tutkintoa toteuttavien ammattikorkeakoulujen opettajien ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tutkintoa opiskelevien kanssa. Tiedotetaan opiskelijoille yhdistyksen toiminnasta. Jalkaudutaan ammattikorkeakouluihin esittelemään kuntoutusohjausta ammattina ja kertomaan tuleville ammattilaisille työelämän näkökulmia kuntoutuksen ohjaajan ammatista ja työllistymisen mahdollisuuksista. 

Kuntoutusohjaajat ry hallitus kokoontuneena Jyväskylässä 21.4.2023.

Kehittämistyö  

Tuetaan monipuolisesti päivitetyn kuntoutusohjausnimikkeistön ja dokumentoinnin ohjeen käyttöönottoa.

Opinnäyteyhteistyönä yhdistyksen jäsenistön näkemysten kartoitus ja sen pohjalta toiminnan kehittäminen pitkällä tähtäimellä.

Kartoitetaan yhteistyöverkostojen kanssa mahdollisuuksia saada Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -koulutuksen käyneet terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi laaja-alaisten työllistymismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Tiedotus- ja koulutustoiminta jäsenistölle 

Yhdistys tiedottaa kuntoutuksen ohjaukseen ja -suunnitteluun sekä kuntoutusalaan liittyvistä ajankohtaisista asioista ja kuntoutusalan koulutuksista.

Yhdistys pyrkii kasvattamaan yhdistyksen jäsenmäärää aktiivisen tiedotustoiminnan kautta. Tiedotetaan ja tuotetaan materiaalia kuntoutusohjauksesta.

Laaditaan jäsentiedote kuntoutusohjaustyöhön ja kuntoutukseen liittyvistä ajankohtaista asioista noin kerran kuukaudessa ja jatketaan syksyllä 2023 käynnistettyjä etäyhteydellä toteutettavia kahvihetkiä/webinaareja. Järjestetään koulutuspäivät keväällä 2025.

Jyväskylässä koulutuspäivä 21.4.2023. Kuvassa paneelikeskustelua ajankohtaisista aiheista.

Yhdistyksen hallinto ja talous

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa läsnäolo- tai etäkokouksin. Järjestetään tarpeen mukaan hallituksen kokouksia jäsenasioissa sekä lausuntojen ja kannanottojen laatimisessa.

Yhteistyötä Tehy ry:n ja kuntoutusverkoston kanssa jatketaan aktiivisesti ja osallistutaan Tehyn ammatillisten jaostojen toimintaan. Tehdään yhteistyötä kuntoutusalan toimijoiden kanssa.

Yhdistyksen toiminnan mahdollistamiseksi varainhankintana kerätään jäsenmaksu ja yhteisistä jäsenistä Tehy ry maksaa yhdistykselle jäsenpalautetta. Yhteistyökumppaneiden jäsentiedotteiden mainokset ja koulutuspäivien näytteilleasettajat kuuluvat osana yhdistyksen varainhankintaa.