Kuntoutusohjausnimikkeistö ja kuntoutusohjauksen dokumentoinnin ohje

Ensimmäinen Kuntoutusohjausnimikkeistö julkaistiin vuonna 2003 ja sen laadintatyö aloitettiin vuonna 2000 Suomen Kuntaliiton erityisasiantuntija Tupu Holman ja Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry:n (nyk. Kuntoutusohjaajat ry) yhteistyönä. Laadintatyöhön osallistui vuodesta 2001 alkaen terveydenhuollossa toimivia kuntoutusohjaajia ja kuntoutuksen ohjaaja AMK-koulutuksen edustajia.

Kuntoutusohjausnimikkeistö on yksi Kuntaliiton kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöistä, joiden perusrakenne on hierarkkinen ja samankaltainen. Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöt ovat osa kansallisia tietorakenteita. Nimikkeistöjen yhteinen ryhmätunniste on R-kirjain (Rehabilitation). Ryhmätunnisteen perään liitetään kunkin alan oma tunniste, kuntoutusohjausnimikkeistössä K-kirjain.

Kuntoutusohjausnimikkeistö hyväksyttiin vuonna 2009 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansallisen koodistopalvelun koodistoihin, ja sen myötä nimikkeistö on haettavissa Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliselta koodistopalvelimelta. Kuntaliiton ensimmäinen ”Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukeva valtakunnallinen ohje” valmistui vuonna 2009, minkä seurauksena kuntoutusohjausnimikkeistöä alettiin hyödyntää terveydenhuollon rakenteisessa kirjaamisessa tarkentamaan kansallisia otsikoita. Kuntaliiton ohje päivitettiin vuonna 2018.

Kuntoutusohjausnimikkeistö yhtenäistää kuntoutusohjaustyön termistöä ja käsitteiden käyttöä. Nimikkeistöä käytetään kuntoutusohjaajan työn sisällön ja palveluiden kuvaamisessa, dokumentoinnissa, palveluiden tuotteistamisessa, työn tilastoinnissa sekä perehdyttämisessä. Sitä voidaan hyödyntää kuntoutusohjaustyön tiedolla johtamisessa ja laadun varmentamisessa. Nimikkeistö toimii julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä toimivien kuntoutusohjaajien työvälineenä. Kuntoutusohjausnimikkeistöä hyödynnetään myös alan opiskelussa.

Kuntoutusohjausnimikkeistön liite 5. Keskeisimmät käsitteet kuntoutusohjausnimikkeistössä.


Kuntoutusohjausnimikkeistön päivitys käynnistyi Kuntaliiton Nimikkeistöjä Koordinoivan NIKO-työryhmän aloitteesta vuonna 2018. Suomen kuntoutusohjaajienyhdistys ry. perusti valtakunnallisen päivitystyöryhmän. Yhdistyksen edustajina NIKO-työryhmässä olivat Raakkel Vaaraniemi ja Jaana Ylitalo. Kuntoutusohjaajat ry:n hallitus osallistui päivitysprosessin eri vaiheisiin, ja yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Ylitalo toimi päivitystyöryhmän puheenjohtajana.

Nimikkeistön päivitysprosessin (28.9.2018–7.10.2022) aikana eri paikkakuntien työryhmät työstivät osioita nimikkeistöstä, joita käytiin läpi yhteisissä työkokouksissa (yhteensä 24 kpl). Prosessin aikana pyydettiin kommentteja Kuntaliitosta sekä THL:sta, työskentelyä jatkettiin niiden pohjalta. Työryhmätoiminta oli aktiivista ja keskustelua käytiin rakentavan kriittisesti. Kuntaliiton ja THL:n kommentit tukivat etenemistä päivitysprosessissa. Työryhmän kokoukset järjestettiin etäyhteyksin COVID-19-pandemian aiheuttamattoman poikkeustilanteen takia. Koko työryhmän lähitapaaminen tapahtui vain kerran prosessin aikana, ja poikkeustilanne pitkitti päivitysprosessia.

Päivityksessä kuntoutusohjausnimikkeistöä on yksinkertaistettu. Nimikkeistöissä hierarkiatasoja on kolme; 0-taso on hierarkiassa ylin taso, jota hierakiatasot 1 ja 2 tarkentavat. Osa 2 hierarkiatason luokista on poistettu ja sisältöä on yhdistetty saman tason luokkaan tai luotu kokonaan uusi luokka. Päivityksessä huomioitiin International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) käsitteiden käyttäminen ja kieliasun yhdenmukaistaminen sekä nimikkeistön käyttökelpoisuus laajalti eri sektoreilla toimivilla kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun ammattilaisilla. Sisältöä on selkiytetty kuvaamaan enemmän nykyistä kuntoutus- ja palvelutarjontaa. Päivityksessä on myös tarkistettu luokkien käyttöä kliinisessä ja hallinnollisessa työssä.


Luokan RK1 Arviointi ja suunnittelu kuntoutusohjauksessa on tehty muutoksia 2 tasoon.

Luokka RK111 on yhdistetty yhteiseksi toimintakyvyn arvioksi luokkaan RK112. RK124 on jätetty kokonaan pois.

RK2 Kuntoutumista tukevan ohjauksen ja neuvonnan alta luokat RK221-RK225 on jätetty kokonaan pois ja sisältöä kuvaa nyt yksistään luokka RK220.

Luokan RK224 tilalle on luotu uusi luokka RK270 kuvaamaan toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa. Kliiniset luokat RK250 Ensitiedon antaminen ja RK260 Sopeutumisvalmennus on jätetty pois ja luotu uusi hallinnollinen luokka RK980 Ensitietotilaisuuksien, sopeutumisvalmennuksen ja sopeutumista tukevan toiminnan järjestäminen.

RK4 Koordinointi ja verkostoyhteistyön alla 2 tason luokat RK411, RK412 on jätetty pois, samoin RK421, RK422. Verkostoyhteistyötä kuvaa luokka RK410 ja kuntoutumista tukevien palvelujen koordinointia luokka RK420.

RK5 Muu asiakastyö kuntoutusohjauksessa ja RK6 Asiantuntija ja koulutustehtävät kohtaa on selkiytetty poistamalla 2 hierakiatason luokat.

RK9 Johtamisen ja kehittämisen alla luokat RK911, RK912 on jätetty pois, näiden sisältöä kuvaa ylempi taso RK910 Johtamistehtävät. Luokka RK930 on yhdistetty luokkaan RK940, uusi nimi on Tutkimus- ja kehittämistyö sekä laadunhallinta. On luotu uusi luokka RK970 Hallinnollinen verkostoyhteistyö ja koordinointi.


Kuntoutusohjaajat ry, Kuntaliitto ja kuntoutusohjausnimikkeistön päivitystyöryhmän jäsenet kiittävät kaikkia tahoja, jotka ovat osallistuneet työskentelyyn.

Jaana Ylitalo, puheenjohtaja, Kuntoutusohjaajat ry / Lapin sairaanhoitopiiri / Lapin hyvinvointialue

Virpi Aralinna, puheenjohtaja, Kuntaliitto NIKO työryhmä

Irma Kallatsa, Rovaniemen kaupunki / Lapin hyvinvointialue

Katja Kokko, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri / Pirkanmaan hyvinvointialue

Jaana Leivo, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri / Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirjo Lähteenmäki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri / Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Kirsi Mattila, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri / Pirkanmaan hyvinvointialue

Anne Meskus, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Laila Paananen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri / Keski-Suomen hyvinvointialue

Heli Rajalin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri / Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Tuula Storhammar, Lapin sairaanhoitopiiri / Lapin hyvinvointialue

Raakkel Vaaraniemi, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Eija Väärälä, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri / Pirkanmaan hyvinvointialueKUNTOUTUSOHJAUKSEN DOKUMENTOINNIN OHJE

Kuntoutusohjauksen dokumentoinnin ohje on laadittu avuksi kuntoutusohjauspalveluiden rakenteiseen kirjaamiseen sähköisissä tietojärjestelmissä. Soveltava ohje on tarkoitettu kuntoutusohjaustyötä tekeville työntekijöille tarkentamaan kansallisia kirjaamisen ohjeita. Palvelun ja työn sisältöjä dokumentoidaan kuntoutusohjauksen nimikkeistöä käyttäen. Nimikkeillä tarkennetaan kansallisia otsikoita. 

Alkuperäinen soveltava ohje on laadittu Kuntoutusohjaajat ry NIKO-työryhmän edustajista Raakkel Vaaraniemen toimesta. Ohjetta ovat kommentoineet erityisasiantuntija Tuija Savolainen (Suomen Kuntaliitto ry), kuntoutussuunnittelija Ulla Jämsä (P-PSHP, Oulun yliopistollinen sairaala) ja Kuntoutusohjaajat ry. Ohje julkaistiin 24.10.2017. 

Kuntoutusohjauksen dokumentoinnin ohje on päivitetty 21.4.2023 julkaistun uuden kuntoutusohjausnimikkeistön mukaiseksi syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana Kuntoutusohjaajat ry:n toimesta. Kuntoutusohjauksen dokumentoinnin päivitetty ohje uudella kuntoutusohjausnimikkeistön sisällöllä julkaistiin 17.4.2024 Kuntoutusohjaajat ry koulutuspäivillä.