Ajankohtaista

Lukuvinkkejä kuntoutusohjaustyön kehittämisestä kiinnostuneille


TOIMIA-tietokanta

Lasten ja nuorten toimintakyvyn- ja elämänlaadunarviointiin on ollut vähäisesti toimivia mittaristoja. Nyt TOIMIA-tietokantaan ollaan suomentamassa versioita asiantuntijoiden suosittelemasta PROMIS-mittaristosta lapsille ja nuorille. PROMIS-mittareilla on selkeä kliininen hyöty sekä potilaille että ammattilaisille: Potilas voi helposti kertoa voinnistaan ja ammattilaiset voivat seurata muutoksia hoitoprosessin aikana.

Lue lisää tutkimustyöstä 

TOIMIA tietokantaan on laadittu uusi suositus toimintakyvyn mittaamisesta väestötasolla. Väestöryhmien toimintakyvyn yhdenmukainen mittaaminen antaa tietoa laajasti terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistyöhön alueellisesti ja auttaa näin muun muassa sote-palvelujen tarpeen koordinoinnissa.

Linkki suositukseen


Kuntoutuksen uudistaminen

Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdottamien uudistusten toimeenpano on menossa. Komitea esitti tarpeen yhtenäiselle työ- ja toimintakyvyn rakenteelliselle kirjaamiselle. Tiedon yhtenäisen ja yhteisen (eri hallinnonalojen rajat ylittävän) käytön edellytys on, että tieto on rakenteistettua, sitä kirjataan yhtenäisesti ja se arkistoidaan Kanta-palvelujen Potilastiedon- ja Sosiaalihuollon asiakastiedonarkistoon. Tässä juuri julkaistussa konseptissa esitellään mitä kirjatun tiedon yhtenäistämisellä tavoitellaan ja millä keinoin. 

Tutustu konseptiin täältä


Rakenteinen kirjaaminen

 Omassa työssä kuntoutuksen ohjaajana tulisi käyttää rakenteiseen kirjaamiseen nimikkeistöä. Yhdistystä on lähestytty kirjaamiseen ja kuntoutusohjausnimikkeistöön liittyvissä asioissa. Kuntaliiton nimikkeistöjä koordinoivan NIKO-työryhmän yhdistyksen edustajat ovat yhteistyössä Turun, Tampereen, Jyväskylän, Oulun ja Rovaniemen toimijoiden kanssa ovat tehneet työtä kuntoutuksen ohjauksen kirjaamiseen tarvittavan nimikkeistön päivittämiseksi. Uusi versio on vielä työn alla. Tavoite päivitystyön valmistumiselle on vuoden 2022 aikana. Tällä hetkellä voimassa oleva kuntoutusohjausnimikkeistö löytyy täältä.


Hyvinvointialueiden hallinnoimat sosiaali- ja terveyspalvelut

 Siirtyessämme tulevaisuudessa hyvinvointialueiden hallinnoimiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tavoitteena asiakkaan kokema palvelu ”yhdeltä luukulta”. Monenlaiset yhteistyön tekemisen muodot niin erilaisten palveluntuottajien (julkinen, järjestöt, yksityinen) kuin eri sektorirajojen ylittävien palvelujen osalta vaativat tiedon jakamisen yhtenäisyyttä. Asiakas- ja potilastietojen kirjaamisesta ja tietojen käytöstä monialaisessa yhteistyössä onkin kaivattu kansallisia ohjeita. Tällä oppaalla pyritään selkeyttämään monialaisen yhteistyön kirjaamiskäytäntöjä ja asiakastietojen käyttöä rekisterirajojen yli. Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä oppaaseen pääset tästä.

Yhdistys on ollut mukana yhteistyössä Tehyn lausunnoissa

THL Toimia verkostolle Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä tammikuussa 2020


Luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta maaliskuussa 2020

THL Kuntoutuksen tietopohja -hankkeen suositus toimintakyvyn itsearvioinnista sosiaali- ja terveyspalveluissa on valmistunut tammikuussa 2020

Yhdistyksen edustus on ollut  mukana hankkeessa.

Yhdistys on vastannut THL esiselvityksen kyselyyn Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden kirjaamisen tietosisältömäärittelystä syksyllä 2019

Kysely on osa esiselvitystä kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden rakenteisen kirjaamisen nykytilasta ja tarpeista sekä riippuvuuksista muihin meneillään oleviin kuntoutukseen liittyviin kehittämistöihin sekä yhteensopivuuteen Kanta -tietosisältöihin.

Kuntoutusohjausnimikkeistö

Kuntoutusohjausnimikkeistölle tehty sovellusohje löytyy kotisivuilta otsikon Nimikkeistön valtakunnallinen käyttö alta. Käy tutustumassa ja ota käyttöön.
Kuntoutusohjausnimikkeistön päivitystyö on käynnissä.

Yhteistyö kuntoutuksen ohjaaja AMK koulutuksen kanssa

Yhdistyksen edustus on käynyt tapaamassa kuntoutuksen ohjaaja AMK opiskelijoita Jyväskylässä syyskuussa ja Porissa lokakuussa 2019. Etäyhteydellä JAMK ja SAMK opiskelijoiden tapaamisessa mukana huhtikuussa 2020. Yhteistyötä kehitetään. 


Yhdistys tukee kuntoutusohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelmasta (AMK) valmistuvia opiskelijoita tutkimuspyyntöjen välittäjänä

Koulut ja opiskelijat voivat lähettää lyhyen kuvauksen opinnäytetyöstään sekä omat yhteystietonsa, jotka voidaan liittää esimerkiksi jäsenkirjeeseen. Opiskelijat voivat tiedustella jäsenistöltä halukkuutta osallistua opinnäytetöiden kyselyihin ja haastatteluihin.

Seuraa ajankohtaisia asioita myös yhdistyksen Facebook -kanavalta