Lausunto

Otsikko, jota käytetään asiantuntemukseen nojautuvien kirjallisten kannanottojen tai selvitysten merkintöjen kirjaamisessa Huom. Otsikon alle kirjataan myös tieto tehdyistä erillisistä lausunnoista, joita ei tallenneta osana potilaskertomusta, esimerkiksi poliisille annettavista lausunnoista.

Lausunto-otsikkoa käytetään sekä ulkopuolisille tahoille että organisaation sisäiseen käyttöön tehtyjen lausuntojen ja todistusten otsikkona. Kuntoutusohjaaja laatii potilasta, hänen terveydentilaansa ja hoitoaan koskevia todistuksia, lausuntoja ja muita vastaavia asiakirjoja viranomaisten ja potilaan pyynnöstä. Tieto poliisiviranomaisen tai muun vastaavan viranomaistahon pyynnöstä tehtävistä lausunnoista kirjataan lausunto -otsikon alle. Itse lausuntoa ei kuitenkaan tallenneta potilaskertomukseen.

Lausunto-otsikon käytön sijasta kuntoutusohjaajan tulisi tilannekohtaisesti harkita myös muun soveltuvan ja vaihtoehtoisen otsikon, kuten Konsultaatio/Lähete - otsikon käyttöä.

Otsikkoa voidaan tarkentaa kuntoutusohjausnimikkeistön luokalla RK 530 Kuntoutusohjaajan laatimat lausunnot.