Kuntoutus

Otsikko, jonka alle kirjataan potilaan moniammatillisen kuntoutuksen ja terapia- ja erityispalveluiden toteutukseen, sisältöihin tai toimintoihin avo- ja laitoshoidossa liittyviä tietoja.

Kuntoutus-otsikon alle tulee kaikki kuntoutusohjaajan tekemä ohjaus ja neuvonta. Esimerkiksi ohjauskeskustelua kuntoutuksen tavoitteiden asettamiseksi voidaan kirjata Kuntoutus – otsikon alle. Otsikon alle voidaan kirjata myös apuvälinepalveluun liittyvät toiminnot. Kuntoutus-otsikon alle kirjaamista tullaan opastamaan tarkemmin Rakenteisen kirjaamisen oppaan 2. osassa. 

Otsikkoa voidaan tarkentaa alla olevilla kuntoutusohjausnimikkeistön luokilla.

RK210 Sairastumiseen/vammautumiseen liitt. tuki ja neuv.

RK220 Palv. ja tukitoimiin liitt. ohjaus ja neuvonta, kliininen

RK221 Terveyspalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta

RK222 Vammaispalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta

RK223 Muihin sosiaalipalveluihin liittyvä neuvonta

RK224 Yhteisöjen ja järjest. toim. liitt. ohj. ja neuv.

RK225 Harrastustoimintaan liittyvä ohjaus ja neuvonta

RK230 Kasvatusta ja koulunkäyntiä tukeva ohjaus

RK240 Ammattiin ja työelämään liittyvä ohjaus

RK250 Ensitiedon antaminen

RK260 Sopeutumisvalmennus

RK290 Muu kuntoutumista tukeva ohjaus ja neuvonta

RK310 Elinympäristössä selviytymistä tukeva toiminta

RK312 Elinymp. selviytymistä tukeva neuvonta ja ohjaus

RK313 Elinymp. selviytymistä tukevat toimenp. ja palv.

RK320 Apuvälinepalvelut

RK322 Apuvälineen hankinta, lainaus ja luovutus

RK323 Apuvälineen käytön ohjaus ja seuranta

RK324 Apuvälineen huoltoon ja varast. liittyvät tehtävät

RK390 Muu elinympäristössä selviytymisen tukeminen

RK410 Kuntoutus- ja yhteistyöryhmissä toimiminen

RK412 Moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuminen

RK420 Asiakkaan kuntoutumisen koordinointi

RK421 Kuntoutusta tukevien palv. yhteensovittaminen

RK422 Eri alojen välinen yhteistyö

RK430 Kuntoutusohjaajan konsultointi

RK490 Muut koordinointi ja yhteistyötehtävät