Etäkontakti

Otsikko, jota käytetään sähköisten ja kirjeitse tapahtuvien kontaktien, puhelinkontaktien sekä ilman potilaskontaktia tapahtuvien kontaktien merkintöjen kirjaamisessa

Otsikkoa voi käyttää puhelinkontakteissa ja ilman potilaskontakteja tapahtuvien potilaskertomus-merkintöjen otsikkona. Lisäotsikolla voidaan täsmentää, millaisesta etäkontaktista on kyse. Koska otsikon alle tehtävät merkinnät ovat yleensä lyhyitä, lisäotsikoiden käyttö ei useinkaan ole tarpeellista. Etäkontakti-otsikon käytön sijasta kuntoutusohjaajaa kehotetaan harkitsemaan muun soveltuvan ja vaihtoehtoisen otsikon, (esim. Kuntoutus, Väliarvio jne.) käyttöä.

Otsikkoa voidaan tarpeellisiksi katsottavin osin tarkentaa alla olevilla kuntoutusohjausnimikkeistön luokilla

RK110 Asiakkaan tilanteen selvittäminen ja arviointi

RK111 Kokonaistilanteen arviointi

RK112 Toimintakyvyn ja selviytymisen arviointi

RK113 Kunt.mahdollisuuksien ja kunt.-/palv.tarp. arv.

RK120 Asiakk. kuntoutuksen ja kunt.ohjauksen suunnittelu

RK121 Asiakk. kunt.- ja muiden suunn. laatimiseen osall.

RK122 Kuntoutusohjausprosessin suunnittelu

RK123 Kuntoutumisprosessin seuranta ja arviointi

RK124 Kuntoutusohjauspros. päättymiseen liitt. tehtävät

RK190 Muu arviointi ja suunnittelu

RK210 Sairastumiseen/vammautumiseen liitt. tuki ja neuv.

RK220 Palv. ja tukitoimiin liitt. ohjaus ja neuvonta

RK221 Terveyspalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta

RK222 Vammaispalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta

RK223 Muihin sosiaalipalveluihin liittyvä neuvonta

RK224 Yhteisöjen ja järjest. toim. liitt. ohj. ja neuv.

RK225 Harrastustoimintaan liittyvä ohjaus ja neuvonta

RK230 Kasvatusta ja koulunkäyntiä tukeva ohjaus

RK240 Ammattiin ja työelämään liittyvä ohjaus

RK250 Ensitiedon antaminen

RK260 Sopeutumisvalmennus

RK290 Muu kuntoutumista tukeva ohjaus ja neuvonta

RK310 Elinympäristössä selviytymistä tukeva toiminta

RK311 Elinympäristössä selviytymisen arviointi

RK312 Elinymp. selviytymistä tukeva neuvonta ja ohjaus

RK313 Elinymp. selviytymistä tukevat toimenp. ja palv.

RK320 Apuvälinepalvelut

RK321 Apuvälinetilanteen tarkist. ja tarpeen arviointi

RK323 Apuvälineen käytön ohjaus ja seuranta

RK390 Muu elinympäristössä selviytymisen tukeminen

RK410 Kuntoutus- ja yhteistyöryhmissä toimiminen

RK412 Moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuminen, kliininen

RK420 Asiakkaan kuntoutumisen koordinointi

RK421 Kuntoutusta tukevien palv. yhteensovittaminen

RK422 Eri alojen välinen yhteistyö

RK430 Kuntoutusohjaajan konsultointi