RK 4

Koordinointi ja yhteistyötehtävät

Kuntoutusohjaaja koordinoi asiakkaan kuntoutusta ja kuntoutumista tukevia palveluja sekä tekee yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa asiakkaan asioissa. Oikea-aikaisten ja riittävien palveluiden turvaamiseksi kuntoutusohjaaja toimii asiakkaan yhdyshenkilönä eri tahoille sekä asiakkaan tukena hänen kuntoutumisprosessissaan.

RK 410 Kuntoutus- ja yhteistyöryhmissä toimiminen
Kuntoutusohjaaja järjestää erilaisten työryhmien kokouksia, toimii koordinoijana tai osallistuu yhteistyöryhmiin asiakkaan asioissa yhdessä asiakkaan kanssa tai ilman häntä. Kohtaa K410 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun kuntoutus- ja yhteistyöryhmissä toimimista (K411 - K412) ei haluta tarkemmin täsmentää.

RK411 Moniammatillisen yhteistyön organisointi
Kuntoutusohjaaja järjestää moniammatillisten työryhmien kokouksia ja neuvotteluja, joissa hän toimii puheenjohtajana, muistioiden ja yhteenvetojen laatijana sekä/tai työryhmän jäsenenä.

RK412 Moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuminen
Kuntoutusohjaaja osallistuu kuntoutustyöryhmiin, palvelusuunnitelmaneuvotteluihin asiakkaan kotona tai muualla, osastotiimien kokouksiin sekä muuhun yhteistyöhön moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.

RK 420 Asiakkaan kuntoutumisen koordinointi
Kuntoutusohjaaja toimii asiakkaan kuntoutumista tukevien palvelujen koordinoijana sovittamalla yhteen palveluja ja tekemällä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Kuntoutusohjaaja seuraa asiakkaan kuntoutumista ja tekee tarvittaessa aloitteen palvelujen uudelleen arvioimiseksi ja järjestämiseksi. (ks. K123). Kohtaa K420 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun koordinoinnin sisältöä (K421 - K422) ei haluta tarkemmin täsmentää.

RK421 Kuntoutusta tukevien palveluiden yhteensovittaminen
Kuntoutusohjaaja osallistuu asiakkaan kuntoutus- ja palveluverkoston luomiseen ja sovittaa yhteen tarpeellisia palveluja kuntoutuksen jatkuvuuden varmistamiseksi.

RK422 Eri alojen välinen yhteistyö
Kuntoutusohjaaja toimii yhteistyössä eri yksiköiden kanssa. Hän tekee yhteistyötä eri alojen kuntoutusohjaajien sekä erityistyöntekijöiden kanssa esimerkiksi silloin, kun asiakas siirtyy lasten palvelujen piiristä aikuisten palvelujen piiriin tai kun asiakkaalla on monta eri pitkäaikaissairautta.

RK430 Kuntoutusohjaajan konsultointi
Kuntoutusohjaaja antaa pyydettäessä asiantuntija-apua asiakkaansa tai kuntoutusohjauksen piirissä olevan asiakasryhmänsä asioissa, jotka koskevat esimerkiksi palvelutarpeen arviointia, kuntoutuspalvelutarjontaa tai asiakkaan kokonaistilannetta. Tarvittaessa kuntoutusohjaaja konsultoi muita asiantuntijoita.

RK490 Muut koordinointi ja yhteistyötehtävät