RK3

Elinympäristössä selviytymisen tukeminen

Kuntoutusohjaaja auttaa asiakasta omatoimiseen ja itsenäiseen elämään hänen omassa elinympäristössään sekä vaikuttaa ympäristön esteettömyyteen. Asiakkaan mahdollisuutta asua ja elää täysipainoista elämää tuetaan muun muassa apuvälinejärjestelyin sekä asunnon tai työpaikan muutostöillä. Kuntoutusohjaus tapahtuu usein asiakkaan kotona tai muussa elinympäristössä.

RK310 Elinympäristössä selviytymistä tukeva toiminta
Kuntoutusohjaaja tukee asiakkaan selviytymistä arvioimalla tilannetta eri näkökulmista, toimimalla itsenäistä selviytymistä haittaavien tekijöiden vähentämiseksi, ohjaamalla ja neuvomalla selviytymistä edistäviä toimenpiteitä ja sekä sovittamalla yhteen palveluja asiakkaan arkielämän sujuvuuden turvaamiseksi. Kohtaa K310 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun elinympäristössä selviytymistä tukevan toiminnan sisältöä (K311 - K313) ei haluta tarkemmin täsmentää.

RK311 Elinympäristössä selviytymisen arviointi
Kuntoutusohjaaja arvioi yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa elinympäristön (koti, päiväkoti, koulu, työpaikka) soveltuvuutta ja esteettömyyttä itsenäiseen toimintaan.

RK312 Elinympäristössä selviytymistä tukeva neuvonta ja ohjaus
Kuntoutusohjaaja ohjaa asiakasta ja lähiyhteisöä itsenäisen elämän taidoissa, neuvoo selviytymistä tukevien ratkaisujen löytymiseksi sekä ohjaa palvelujen suunnittelussa, niihin hakeutumisessa ja niiden käytössä.

RK313 Elinympäristössä selviytymistä tukevat toimenpiteet ja palvelut
Kuntoutusohjaaja tekee arvioinnin pohjalta aloitteita ja lausuntoja sekä suosituksia asiakkaan selviytymistä tukevista toimenpiteistä ja palveluista (ks.K530). Hän ohjaa tarvittaessa asiakkaan näiden palvelujen piiriin ja seuraa palvelujen toteutumista. Asiakkaan selviytymistä tukevat toimenpiteet voivat olla elinympäristöön kohdistuvia muutostöitä, kuten esimerkiksi asunnonmuutostyöt, saneeraukset sekä kulkuväyliin ja piha-alueisiin kohdistuvat muutostyöt. Sisältää myös kommunikaatioon ja liikkumistaitoihin liittyvät järjestelyt ja palvelut, jotka ovat edellytyksenä elinympäristössä selviytymiselle.

RK320 Apuvälinepalvelut
Kuntoutusohjaaja tukee asiakkaan itsenäistä selviytymistä erilaisin apuvälinejärjestelyin. Tällaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi liikkumisen apuvälineet, päivittäisten toimintojen apuvälineet, hengitysapuvälineet, aistivammaisten apuvälineet sekä kommunikaatioon ja ympäristön hallintaan liittyvät apuvälineet. Apuvälineasioissa kuntoutusohjaaja toimii yhteistyössä apuvälineyksiköiden tai muiden apuvälinepalvelun tuottajien kanssa. Kohtaa K320 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun apuvälinepalvelujen sisältöä (K321 - K324) ei haluta tarkemmin täsmentää.

RK321 Apuvälinetilanteen tarkistaminen ja tarpeen arviointi
Kuntoutusohjaaja tarkistaa muun muassa apuvälineiden tarpeen, kunnon, soveltuvuuden sekä käytön ja tiedottaa eri apuvälinevaihtoehdoista.

RK322 Apuvälineen hankinta, lainaus ja luovutus
Kuntoutusohjaaja ohjaa asiakkaan saamaan apuvälinepalvelut vastuutaholta tai hän voi olla koko hankintaprosessin toteuttaja. Hankintaprosessi sisältää muun muassa rahoituksen ja hankintapaikan selvittämisen, apuvälineen valinnan, suosituksen tekemisen, välineen tilaamisen.

RK323 Apuvälineen käytön ohjaus ja seuranta
Kuntoutusohjaaja antaa ohjeet apuvälineen turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Apuvälineen soveltuvuutta ja käyttöä seurataan. Myös perheelle ja lähiyhteisöille annetaan ohjausta apuvälineen käytössä.

RK324 Apuvälineen huoltoon ja varastointiin liittyvät tehtävät
Kuntoutusohjaaja järjestää tarvittaessa apuvälineen huollon, hoitotarvikkeiden jakelun sekä huolehtii pienistä säätötehtävistä.

RK390 Muu elinympäristössä selviytymisen tukeminen