RK5

Kuntoutusohjauksen muu asiakastyö

Kuntoutusohjaaja perehtyy asiakkaan kokonaistilanteeseen hankkimalla tarvitsemansa tiedot kuntoutusohjausprosessia varten. Hän huolehtii asiakastapaamisten suunnittelusta ja valmistelusta, seurannasta ja kirjaamisesta sekä tarvittavien asiantuntijalausuntojen laatimisesta.

RK510 Kuntoutusohjauksen taustatyö
Kuntoutusohjaaja hankkii asiakkaan kuntoutusohjausprosessia varten tarvitsemansa tausta- ja esitiedot sekä materiaalin ja valmistelee tapaamisen asiakkaan tai asiakkaiden ryhmän kanssa. Kohtaa K510 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun taustatyön sisältöä (K511 - K513) ei haluta tarkemmin täsmentää.

RK511 Taustatietojen hankinta ja aineiston tuottaminen
Kuntoutusohjaaja hankkii taustatietoa asiakkaasta sekä huolehtii kuntoutukseen liittyvän aineiston tuottamisesta ja/tai hankkimisesta asiakkaalle. Hän tilaa tarvittavat asiapaperit, tutustuu niihin, selvittää yhteistyötahot ja yhteyshenkilöt sekä suunnittelee yhteistyön. Kuntoutusohjaaja laatii asiakkaan tarvitsemat yksilölliset kirjalliset ohjeet.

RK512 Asiakastapaamisen valmistelu
Kuntoutusohjaaja suunnittelee ja valmistelee asiakastapaamisen, organisoi asiakkaan asioihin liittyvien yhteistyötahojen tapaamisen, suunnittelee tapaamisiin liittyvät matkat sekä huolehtii muista järjestelyistä.

RK513 Ryhmätapaamisen valmistelu
Kuntoutusohjaaja suunnittelee ja valmistelee ryhmätapaamiset, suunnittelee ryhmäohjauksen, huolehtii tilojen varauksesta, luennoitsijoiden tilaamisesta, materiaalihankinnoista, ryhmän kokoamisesta sekä muista töistä ennen ja jälkeen ryhmän tapaamisen.

RK520 Kuntoutusohjauksen kirjaaminen
Kuntoutusohjaaja kirjaa asiakkaan kuntoutumis- ja kuntoutusprosessiin liittyvät tarpeelliset tiedot potilaskertomukseen tai muihin potilas/asiakasasiakirjoihin.

RK530 Kuntoutusohjaajan laatimat lausunnot
Kuntoutusohjaaja laatii kuntoutussuunnitelmiin liittyviä asiantuntijalausuntoja sekä tekee yhteenvetoja muista lausunnoista ja suunnitelmista. Kuntoutusohjaaja laatii lausuntoja asiakkaan kuntoutumisen mahdollisuuksista sekä selviytymisestä kotona, päiväkodissa, koulussa, työssä tai palvelukodissa. Kuntoutusohjaajan lausunto on tarpeellinen muun muassa asiakkaan hakiessa vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia sekä apuvälinepalveluja tai sosiaalietuuksia.

RK590 Muu kuntoutusohjauksen asiakastyö