Kuntoutusohjauksen kirjaaminen

Kuntoutusohjausnimikkeistö

Kuntoutusohjausnimikkeistö on työväline kuntoutusohjaajien palvelujen doku-mentointiin sekä rakenteiseen kirjaamiseen sähköisessä potilaskertomuksessa. Kuntoutusohjauksessa toimivat käyttävät kansallisten ohjeiden mukaisesti ensisijaisesti päänäkymänään palvelukohtaista KUN-näkymää, jonka lisäksi on suositeltavaa käyttää lisänäkymiä, esim. HOI, HOKE- tai potilaan terveysongelman mukaista erikoisalakohtaista näkymää.

Nimikkeistöä käytetään yhtenäistämään kuntoutusohjaustyön termistöä ja käsitteiden käyttöä. Nimikkeistön käyttötarkoituksia ovat myös kuntoutusohjaajan palvelujen ja työn tilastointi, palvelujen tuotteistaminen sekä kuntoutusohjaajan ammattiin orientoituminen. Nimikkeistö toimii tietolähteenä kuntoutusohjauksen palveluiden sisällöistä yhteistyökumppaneille. Kuntoutusohjausnimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Nimikkeistöjä voidaan käyttää kansallisten otsikoiden tarkentimena niiltä osin kuin nimike tarkentaa ja vastaa kyseisen otsikon käsitettä. Nimikkeistöjen avulla jäsennetään kansallisten otsikoiden alle tekstimuotoisesti kirjattavia tietoja eli ne toimivat ns. lisäotsikkoina. Kansallisella tasolla varsinaista rakenteista tietosisältöä ei ole määriteltynä. Kuntoutusohjausnimikkeistöstä voidaan käyttää lisäotsikkoina luokkien RK1-3 sekä soveltuvin osin luokkien RK4 ja RK5 otsikoita. Näistä otsikoista käytetään hierarkiatasoja 1 (esim. RK 110) ja 2 (esim. RK111). Nimikkeistön käytössä olisi hyvä suosia tarkimmalla kooditasolla tapahtuvia kirjauksia.

RK1 / Arviointi ja suunnittelu kuntoutusohjauksessa

RK110 Asiakkaan tilanteen selvittäminen ja arviointi, kliininen

RK111 Kokonaistilanteen arviointi, kliininen

RK112 Toimintakyvyn ja selviytymisen arviointi, kliininen

RK113 Kunt.mahdollisuuksien ja kunt.-/palv.tarp. arv., kliininen

RK120 Asiakk. kuntoutuksen ja kunt.ohjauksen suunnittelu, kliininen

RK121 Asiakk. kunt.- ja muiden suunn. laatimiseen osall., kliininen

RK122 Kuntoutusohjausprosessin suunnittelu, kliininen

RK123 Kuntoutumisprosessin seuranta ja arviointi, kliininen

RK124 Kuntoutusohjauspros. päättymiseen liitt. tehtävät, kliininen

RK190 Muu arviointi ja suunnittelu

RK2 / Kuntoutumista tukeva ohjaus ja neuvonta

RK210 Sairastumiseen/vammautumiseen liitt. tuki ja neuv., kliininen

RK220 Palv. ja tukitoimiin liitt. ohjaus ja neuvonta, kliininen

RK221 Terveyspalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta, kliininen

RK222 Vammaispalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta, kliininen

RK223 Muihin sosiaalipalveluihin liittyvä neuvonta, kliininen

RK224 Yhteisöjen ja järjest. toim. liitt. ohj. ja neuv., kliininen

RK225 Harrastustoimintaan liittyvä ohjaus ja neuvonta, kliininen

RK230 Kasvatusta ja koulunkäyntiä tukeva ohjaus, kliininen

RK240 Ammattiin ja työelämään liittyvä ohjaus, kliininen

RK250 Ensitiedon antaminen, kliininen

RK260 Sopeutumisvalmennus, kliininen

RK290 Muu kuntoutumista tukeva ohjaus ja neuvonta, kliininen

RK3 / Elinympäristössä selviytymisen tukeminen

RK310 Elinympäristössä selviytymistä tukeva toiminta, kliininen

RK311 Elinympäristössä selviytymisen arviointi, kliininen

RK312 Elinymp. selviytymistä tukeva neuvonta ja ohjaus, kliininen

RK313 Elinymp. selviytymistä tukevat toimenp. ja palv., kliininen

RK320 Apuvälinepalvelut, kliininen

RK321 Apuvälinetilanteen tarkist. ja tarpeen arviointi, kliininen

RK322 Apuvälineen hankinta, lainaus ja luovutus, kliininen

RK323 Apuvälineen käytön ohjaus ja seuranta, kliininen

RK324 Apuvälineen huoltoon ja varast. liittyvät tehtävät, kliininen

RK390 Muu elinympäristössä selviytymisen tukeminen, kliininen

RK4 / Koordinointi ja yhteistyötehtävät

RK410 Kuntoutus- ja yhteistyöryhmissä toimiminen kliininen

RK411 Moniammatillisen yhteistyön organisointi, hallinnollinen

RK412 Moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuminen, kliininen

RK420 Asiakkaan kuntoutumisen koordinointi, kliininen

RK421 Kuntoutusta tukevien palv. yhteensovittaminen, kliininen

RK422 Eri alojen välinen yhteistyö, kliininen

RK430 Kuntoutusohjaajan konsultointi, kliininen

RK490 Muut koordinointi ja yhteistyötehtävät, kliininen

RK5 / Kuntoutusohjauksen muu asiakastyö

RK510 Kuntoutusohjauksen taustatyö, hallinnollinen

RK511 Taustatietojen hankinta ja aineiston tuottaminen, hallinnollinen

RK512 Asiakastapaamisen valmistelu, hallinnollinen

RK513 Ryhmätapaamisen valmistelu, hallinnollinen

RK520 Kuntoutusohjauksen kirjaaminen, hallinnollinen

RK530 Kuntoutusohjaajan laatimat lausunnot, kliininen

RK590 Muu kuntoutusohjauksen asiakastyö, kliininen

RK631 Kuntoutusohjausaineiston tuottaminen, hallinnollinen